MANNA is committed to meeting your language needs. To request language assistance, please call 215-496-2662 ext. 5 so we can connect you with a qualified interpreter.

 

SPANISH (US)

MANNA se compromete a satisfacer sus necesidades idiomáticas. Para solicitar asistencia con el idioma, llame al 215-496-2662 ext. 5 para que podamos ponerle en contacto con un intérprete calificado.

 

HAITIAN (HT)

MANNA pran angajman pou reponn ak bezwen tradiksyon ou yo. Si ou bezwen èd tradiksyon, tanpri rele nan 215-496-2662 ekstansyon 5 pou nou kapab konekte w avèk yon entèprèt kalifye.

 

RUSSIAN (RU)

MANNA стремится удовлетворить ваши пожелания относительно языка. Для получения помощи с переводом позвоните по телефону 215-496-2662, доб. 5, чтобы мы могли связать вас с квалифицированным переводчиком.

 

VIETNAMESE (US)

MANNA cam kết đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ của quý vị. Để yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ, vui lòng gọi 215-496-2662 số máy lẻ 5 để chúng tôi có thể kết nối quý vị với một thông dịch viên có trình độ.

 

CHINESE (CN)

MANNA 承诺满足您的语言需求。如需语言协助,请致电 215-496-2662 转 5,以便我们为您安排合格的口译员。

 

ARABIC

تلتزم شركة MANNA بتلبية احتياجاتك اللغوية. لطلب المساعدة اللغوية، يُرجى الاتصال على الرقم ‎215-496-2662‏ الرقم الداخلي 5 حتى نتمكن من توصيلك بمترجم فوري مؤهل.